Odstoupení od kupní smlouvy | ahooy

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení běží okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

2. V souladu s § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Sb. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku),

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,

e) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

f) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

g) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

3. Kupující má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu. Zboží použité iv menším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud Prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak; v takovém případě Kupující odpovídá za snížení

hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě lze vrátit pouze zboží, které:

a) je v původním stavu,

b) nejeví známky používání a opotřebení,

c) je nepoškozený,

d) je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.).

4. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na Internetové stránce Prodávajícího (www.ahooy.sk). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

6. Kupující je povinen přiložit do balíku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atp. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Podle dostupných informací, je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději od 14 -30 dnů. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Při platbě kartou je doba vrácení peněz prodloužena. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od Kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Všechny spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu.

10. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.