Obchodní podmínky | ahooy

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.ahooy.cz (dále také „Internetový obchod“), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu.

2. Obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě smluvní strany kupní smlouvy.

3. Kupní smlouva se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“), zákonem č.j. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

4. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen „Kupní smlouva“).

5. Prodávajícím je GONEXEN, s.r.o., se sídlem Orličí 777, 027 43 Nižná, Slovensko, IČ: 51 073 315, DIČ: 212 0584 037, zápis v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro. 68456/L (dále jen „Prodávající“), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.ahooy.sk (dále jen „Stránka“) i Internetového obchodu.

6. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:

a) kontaktní telefonní číslo: (+421) 915 809 846 v pracovních dnech mezi 09:00 a 16:00.

b) e-mail: ahooy@ahooy.sk

c) bankovní spojení:

Bankovní spojení:
FIO banka
Číslo účtu: 2102098984 / 2010
IBAN: CZ0220100000002102098984
BIC: FIOBCZPP

**Při zadávání čísla účtu a ostatních údajů dbejte ostražitosti, protože v případě nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odesláno!


7. Prodávající je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby apod.) prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.

8. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupující”). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace.

9. Službou je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.

10. Orgánem dohledu je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Žilinský kraj (Předměstská 71, 011 79 Žilina 1), Odbor výkonu dozoru, tel. . č. 041/763 21 30.

Čl. II

Informace o zboží a ceně

1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.

2. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu je konečná. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky přičteny ke kupní ceně zboží. Prodávající je plátcem DPH.

3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak, případně v platnosti termínu akce.

Čl. III

Objednávka zboží

1. Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu.

2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží, zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zařazení objednávky ke zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány veškeré další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.

3. Před potvrzením objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.

4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.

Čl. IV

Způsob uzavírání kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:

a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na ahooy@ahooy.sk,

b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího,

c) telefonické objednávky.

2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové/telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako „potvrzení objednávky“. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky.

3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde

má být zboží dodáno, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o Prodávajícím, případně i jiné údaje.

4. Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

Čl. V

Povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat:

1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.

2.Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

3. Kupujícímu doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.

Prodávající neodpovídá za:

1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.

2. Případné nedodání zboží, k němuž došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.

Kupující se zavazuje:

1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.

2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

3. Nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího

Čl. VI

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení běží okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

2. V souladu s § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Sb. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku),

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,

e) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

f) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

g) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

3. Kupující má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu. Zboží použité iv menším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud Prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak; v takovém případě Kupující odpovídá za snížení

hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě lze vrátit pouze zboží, které:

a) je v původním stavu,

b) nejeví známky používání a opotřebení,

c) je nepoškozený,

d) je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.).

4. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na Internetové stránce Prodávajícího (www.ahooy.sk). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato

6. Kupující je povinen přiložit do balíku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atp. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Podle dostupných informací, je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které Kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 5,- Kč bez DPH.

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od Kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Všechny spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu.

10. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

Čl. VII

Stornování objednávky

1. Kupující může stornovat objednávku, která ještě nebyla vyřízena nejpozději v den odeslání objednávky, zasláním žádosti na adresu ahooy@ahooy.sk nebo telefonicky. Za storno objednávky dle předchozí věty si prodávající neúčtuje žádné poplatky. V případě uhrazené kupní ceny Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla uskutečněna úhrada kupní ceny.

2. Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 14 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla uskutečněna úhrada kupní ceny.

Čl. VIII

Platební podmínky

1. Internetový obchod nabízí následující možnosti platby:

a) Dobírka – Nejčastější způsob platby, kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi.

b) Převodem/vkladem na bankovní účet Prodávajícího – Platba prostřednictvím vkladu/převodu na bankovní účet Prodávajícího, jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.

c) Platba prostřednictvím platební brány GoPay – Platba provedená elektronicky prostřednictvím zabezpečené platební brány s možností platby platebními kartami VISA, MasterCard.

2. Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.

3. Kupní cenu nelze uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.

4. Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží.

5. Kupující odesláním objednávky zároveň dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur. Zasílané elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují veškeré náležitosti daňového dokladu.

6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Čl. IX

Dodací podmínky

1. Dodací lhůta začíná běžet dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky nebo platební brány nebo dnem přijetí platby na bankovní účet.

2. Obvyklá dostupnost zboží se může měnit a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží.

3. Není-li dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů od provedení objednávky, pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase. Dodání zboží uskutečňuje během pracovních dnů od 08:00-18:00.

4. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností. neočekávané zásahy vyšší moci, sázky a další překážky, které nelze Prodávajícím ovlivnit.

5. Pokud se v objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, Prodávající informuje o tom Kupujícího s možnostmi částečných dodávek. To platí iv případě, že se objednávce nachází jen jedno zboží.

6. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky se zbožím zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky as dopravcem sepsat tzv. . škodní zápis.

7. Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.

8. Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je Prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží.

Čl. X

Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem registrace Kupujícího v Internetovém obchodě, odběru novinek, zpracování Cookies a uzavření Kupní smlouvy ak plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývajících z Kupní smlouvy 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, a to zejména při vystavení faktury/daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vyřízením případné reklamace a nezbytnou komunikací mezi stranami.

2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.

3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa/adresa dodání, PSČ a kontaktní telefonní číslo.

4. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas se zpracováním na dobu nejvýše 3 let, s výjimkou pro účely registrace, kde Kupující uděluje souhlas po dobu užívání uživatelského účtu, po tom maximálně po dobu 3 let a pro účely odběru novinek, kde Kupující uděluje souhlas nejvýše období 4 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoli písemnou formou, ústně telefonicky nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, společnosti provozující platební bránu a banky, se kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky.

6. Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů nebo může podat námitku proti zpracování písemně nebo elektronickou poštou na adrese ahooy@ahooy.cz.

7. Internetový obchod využívá soubory cookies, které jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě Internetové stránky Provozovatele a ukládány do zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet) Kupujícího. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při příští návštěvě Internetové stránky prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory „cookies“, které se používají na Internetové stránce, nepoškozují žádná zařízení Kupujícího. V případě návštěvy Internetové stránky a v případě, že Kupující vyjádřil dobrovolný souhlas se soubory cookies, považuje se za přijetí podmínek jejich používání.

8. Prodávající se zavazuje využívat soubory cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšovat strukturu a obsah Internetové stránce.

Článek XI.
Řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím evropské platformy RSO

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Rovněž i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.
2.Neoddělitelnou součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.
3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.

4. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018.
5. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.